1
مهاجرت به کانادا به اندازه خود کشور کانادا قدمت دارد. نمونه‌ای دیگر اسپانیا است که با مراکش برای دور نگه داشتن مهاجران هم‌کاری می‌کند. سنگاپور با اینکه کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیاست اما شرایط زندگی در این کشور تعداد زیادی از مهاجران کاری را به سوی خود کشانده است. اگر، از سوی دیگر، شورای پناهندگان دانمارک مخالف، اداره مهاجرت به طور کلی حفظ رد آن از برنامه، اما این مورد به پناهندگان هیئت تجدید ن
bookmarkes

bookmarkes ..........

Latest Comments